Παρασκευή, 13 Φεβρουάριος 2015 13:20

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Τα δικαιολογητικά για την αθλητική αναγνώριση των σωματείων

Γράφτηκε από τον

Ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αθλητική αναγνώριση των σωματείων εξέδωσε η ΕΠΣ Μεσσηνίας.


Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Σύμφωνα με το υπ’ αρ. Πρωτ. 1391/14-01-2015 έγγραφο που μας εστάλη από την Ε.Π.Ο., τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από Αθλητικά Σωματεία, μειώθηκαν από 15 σε 4 (και κατά περίπτωση 6).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πλέον, είναι τα ακόλουθα:
Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου.
Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του σωματείου, θεωρημένες από δημόσια Αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
α) το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.
β) τηρούνται τα προβλεπόμενα από το ν. 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία.
γ) το σωματείο δε συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.
δ) δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.
3.  Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας που θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1α του  Ν. 2725/99, όπως ισχύει, καθώς και α) την ημερομηνία ένταξης του σωματείου στην Ομοσπονδία, β) την κατηγορία (όπου υπάρχει), στην οποία αυτό αγωνίζεται.
Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν. 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία.
Το σωματείο που υποχρεούται να απασχολεί προπονητή, πρέπει, επιπλέον, να προσκομίσει:
Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται ο/οι προπονητής/ές του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός απόφασης άδειας άσκησης επαγγέλματος).
Επικυρωμένο αντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμβασης εργασίας προπονητή/ών και σωματείου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γ.Γ.Α. 213. 131 6419, 6427 (Α. Βόζεμπεργκ, Μ. Τακτικού)».

  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ