Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 18:05

Δαϊκλής, το λογότυπο του Μεσσηνιακού

Γράφτηκε από τον
Δαϊκλής, το λογότυπο του Μεσσηνιακού

Ἡ σφραγίδα του Συλλόγου ήταν κυκλική, έγραφε γύρω τις λέξεις «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» και στη μέση είχε την εικόνα του αρχαίου Μεσσήνιου Ολυμπιονίκη Δαϊκλή.

Ο Δαϊκλής ο Μεσσήνιος (ή Διοκλής) έγινε ολυμπιονίκης στον αγώνα του ενός σταδίου (192,27), στην 7η Ολυμπιάδα το 752 π.Χ. και υπήρξε ο πρώτος Ολυμπιονίκης που στέφτηκε με κότινο (κλαδιά αγριελιάς).
Στο περιοδικό «Πανδώρα» του έτους 1850 στο τεύχος 11 δημοσιεύθηκε μια μελέτη υπό τον τίτλο «Ιστορικά και τοπογραφικά: περί των μεγάλων Ολυμπίων, κατά Κραύσιον» και υπογράφεται υπό το Κ.Π. Αυτό το κείμενο που αποδεικνύει την ιστορία του Δαϊκλή θα είχαν υπόψη τους οι πρωτεργάτες του Συλλόγου μας, που συνέταξαν το καταστατικό του και καθιέρωσαν το λογότυπο με το Δαϊκλή, το 1895. Αποσπάσματα παρατίθενται : «Γεννηθέντος δε του Διός, η Ρέα επέτρεψε την φρουράν του παιδός εις τους Ιδαίους Δακτύλους, τους και Κουρήτας καλουμένους. Ούτοι (δηλαδή ο Ηρακλής, ο Παιωναίος, ο Επιμήδης, ο Ιάσιος και ο Ίδας) είχον έλθει εξ ΄Ιδης της Κρητικής, ο δε πρεσβύτερος αυτών Ηρακλής έθηκεν αγώνα δρόμου τοις αδελφοίς αυτού και εστεφάνωσε τον νικητήν κλάδω κοτίνου (αγριελαίας). Τοιουτοτρόπως ο Ιδαίος Ηρακλής έθηκε πρώτος τον αγώνα και εκάλεσεν αυτόν Ολύμπια και προσδιώρισεν αυτόν άγεσθαι δια πέμπτου έτους, διότι αυτός τε και οι αδελφοί πέντε ήσαν τον αριθμόν… από της υπό των αρχαίων μνημονευομένης πρώτης τελέσεως του αγώνος υπό του Αργείου Ηρακλέους, πρώτω έτει της βασιλείας του βασιλέως της Ιερουσαλήμ Ιωάθαμ, 777 προ του Χριστού. Τεσσάρων δε έτι ολυμπιάδων τελεσθεισών μετ’ εκείνην, καθ’ ήν Κόροιβος ενίκησεν, εύλογον εθεωρήθη επί της έκτης να ερωτηθή ο εν Δελφοίς Θεός περί της στέψεως των νικητών, και κελεύσαντος αυτού, εστεφανώθη πρώτος εν τη εβδόμη ολυμπιάδι ο Μεσσήνιος Δαϊκλής, και ο αγών εγένετο ήδη αδιαλείπτως στεφανίτης….».
Η σφραγίδα αυτή υπήρξε και η επίσημη του ιστορικού Συλλόγου. Τελευταία φορά που εμφανίστηκε ήταν το 1976. Επειδή η πολύχρονη χρήση είχε αφήσει τα σημάδια της και ήταν µισοκατεστραμµένη, οι υπεύθυνοι του Συλλόγου περί το 1982-3 αποφάσισαν, με μεγάλη ανευθυνότητα, να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο και ανέθεσαν σε πατρινό χαράκτη την δημιουργία τῆς νέας σφραγίδας. Δυστυχώς το εικαστικό αποτέλεσμα είχε αισθητές και αισθητικές διαφορές με την πρωτότυπη. Χρησιμοποιήθηκε όμως μέχρι τα τελευταία χρόνια, διότι σαν «υπνωτισμένοι» όλοι μας δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία.
Ο γράφων αυτές τις γραμμές, «ανακάλυψε» την παλαιά αυθεντική σφραγίδα του Συλλόγου, πάνω στο αθλητικό δελτίο του. το οποίο είχε κρατήσει ο Μπάμπης Βακαλόπουλος στο αρχείο του. Ευτυχώς ήταν σε καλή κατάσταση και ευκρινής. Ο Μάκης Λεβέντης ανέλαβε την ανασύστασή της. Τα κατάφερε και το εικαστικό αποτέλεσμα µας γέμισε συγκίνηση και χαρά. Ξαναλειτουργεί μια σφραγίδα πλαισιωμένη από το αυθεντικό λογότυπο 125 χρόνων.
Στο αυθεντικό λογότυπο εικονίζεται ο Δαϊκλής με το στεφάνι αγριελιάς που του απενεμήθη «Ο Σύλλογος κέκτηται σφραγίδα φέρουσα εν των μέσω Δαϊκλήν, πέριξ δε τας λέξεις «Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος εν Καλάμαις».

Χρήστος Νικ. Ζερίτης